ΕΛΠΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν θεσποιήσει την υγεία. Την ονόμασαν ερατήν (αγαπητή), μάκαιραν (μακάρια) και παμβασιλείαν (βασίλισσα των πάντων).

Ο τρόπος ζωής τους, οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις τουςυποδήλωναν την ανάγκη και την επιθυμία για την κατάκτηση της σωματικής αλλά και της ψυχοπνευματικής υγείας. Αλλά και στη σύγχρονη εποχή προτεραιότητα όλων είναι η οργάνωση της υγείας και της κοινωνικής περίλθαψης σε όσο το δυνατόν καλύτερα πλαίσια.